English
 
 
Νέοι Ορίζοντες Στην Επεξεργασία Λυμάτων - 26/5/2008

 

Στις 26 Μαΐου του 2008 επήλθε η συμφωνία μεταξύ της ΦΑΣΜΑ και της WATERSAFE.

H WATERSAFE Α.Ε. αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε παγκόσμια κλίμακα στη διαχείριση αστικών , τοξικών και μολυσματικών αποβλήτων

Η συνεργασία της ΦΑΣΜΑ και της WATERSAFE έγκειται στην παροχή μελετητικών υπηρεσιών για της ανάγκες των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, όπου εφαρμόζονται οι τεχνολογίες για αστικά απόβλητα της WATERSAFE. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την WATERSAFE επιτυγχάνεται ένα μεγάλο βήμα προς τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με την καινοτόμο τεχνολογία της WATERSAFE έχουν να επιδείξουν τα μοναδικά για τα σημερινά δεδομένα στοιχεία:

Epistoli

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας στέλνω μια επιγραμματική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της Ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας λυμάτων με τα ειδικά καινοτόμα ηλεκτρόδια της WATERSAFE AE. Επίσης επισυνάπτω μία σύντομη παρουσίαση της τυπικής Εγκατάστασης Ηλεκτρολυτικής Επεξεργασίας Λυμάτων.

 

 

Από την εκτεταμένη εφαρμογή της βιολογικής επεξεργασίας, έχουν διαπιστωθεί οι παρακάτω αδυναμίες:

*       Αδυναμία σύννομης διάθεσης της λυματολάσπης στην Ελλάδα

*       Οχλήσεις από τις οσμές

*       Αδυναμία επίτευξη στόχων ποιότητας εκροής όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία ή/και η υγρασία

*       Αδυναμία επίτευξη στόχων ποιότητας εκροής όταν μεταβάλλεται το μέγεθος της ροής των λυμάτων (off season-high season)

*       Αδυναμία διαχείρισης βαρέων μετάλλων και μικρορύπων (οι οποίοι προσβάλλουν το DNA ζώντων οργανισμών υπέρ των θηλέων)

*       Η ποιότητα του υγρού εκροής δεν επιτρέπει την ασφαλή επανάχρηση του υγρού εκροής (απ’ ευθείας άρδευση κλπ)

 

 

Η ηλεκτρολυτική Επεξεργασία λυμάτων έχει διαπιστευμένα ξεπεράσει τις αδυναμίες που παρουσίαζε η βιολογική επεξεργασία λυμάτων με αποτέλεσμα

*       Δεν παράγεται λυματολάσπη κατά τη διαδικασία

*       Τα λύματα υφίστανται πλήρη απόσμηση πριν την είσοδο της στην εγκατάσταση, στο κεντρικό αντλιοστάσιο του εσωτερικού δικτύου

*       Η ποιότητα εκροής βρίσκεται σταθερά εντός στόχου, ανεξάρτητα από μεταβολές θερμοκρασίας ή/και υγρασίας

*       Η ποιότητα εκροής βρίσκεται σταθερά εντός στόχου, ανεξάρτητα από μεταβολές της ροής των λυμάτων (off season - high season)

*       Τα βαρέα μέταλλα κατακρημνίζονται στα ηλεκτρόδια και οι μικρορρύποι αποδομούνται κατά την ηλεκτρόλυση της ροής

*       Το υγρό εκροής είναι αποστειρωμένο, απαλλαγμένο από μικρορρύπους, καθώς και οποιοδήποτε μικροοργανισμό, γεγονός που επιτρέπει την ασφαλή επανάχρησή του. Η ασφαλής επανάχρηση μπορεί να οδηγήσει στην έως και 64% λιγότερη κατανάλωση νερού

 

 

Πέραν των ανωτέρω λύσεων που δίνει η ΗΕΛ τεχνολογία στα προβλήματα της βιολογικής επεξεργασίας, έχει επίσης τα παρακάτω ευεργετικά πλεονεκτήματα.

*       Η Ηλεκτρολυτική Εγκατάσταση έχει πολύ πιο απλή και λιγότερο ευπαθή λειτουργικά στοιχεία από την ανάλογη βιολογική

*       Η Ηλεκτρολυτική Εγκατάσταση έχει κατά 30% μικρότερο λειτουργικό κόστος από αυτό του βιολογικού καθαρισμού ανάλογης δυναμικότητας.

*       Η Ηλεκτρολυτική Εγκατάσταση έχει κατά 35% μικρότερη ανάγκη σε έκταση εγκατάστασης, και όγκο δεξαμενών

*       Χαμηλή συγκριτικά κατανάλωσης ρεύματος, η εγκατάσταση μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί από φωτοβολταϊκή διάταξη

*       Τα στερεά ιζήματα καθώς και τα λίπη τα οποία απομακρύνονται από τη ροή των λυμάτων δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε αναερόβια χώνευση για τη δημιουργία compost

*       Κατά τη δημιουργία compost, υπάρχει παραγωγή βιοαερίου, η καύση του οποίου σε κατάλληλο αντιδραστήρα, μας αποδίδει σημαντικότατη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στον εκάστοτε παρακείμενο οικισμό.

*       Κατά την παραγωγή των οξειδωτικών απόσμησης (από θαλασσινό νερό) έχουμε παραγωγή υδρογόνου, το οποίο μπορεί να συλλεχθεί και να αποθηκευτεί σε κυψέλες καυσίμου.Στόχος της συνεργασίας μας αποτελεί η εφαρμογή των καινοτόμων τεχνολογιών σε υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες είναι κατά πολύ ανώτερες του βιολογικού καθαρισμού, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα στην επικράτεια, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να είναι πρωτοπόρος στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Με τις εφαρμογές της τεχνολογίας της WATERSAFE καταφέρνουμε να επαναχρησιμοποιούμε το νερό εκροής είτε για άρδευση είτε για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, ανακυκλώνοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλες ποσότητες νερού, Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την ευκαιρία στη φύση να έχει περισσότερο χρόνο να ισορροπήσει το απόθεμα νερού που αντλείται.


Κατεβάστε το συννημένο Αρχείο
επιστροφή
Χρηματοδότηση μέσω του Δικτυωθείτε Integrated Internet Services